معرفی گروه

 

تاریخچه:

معرفی:

 گروه جراحي دهان و فك و صورت يكي از بخش هاي زير مجموعه دانشكده دندانپزشكي مشهد مي باشد كه فعاليتي گسترده تر از محدوده دانشكده را دارد. اين گروه داراي بخش فعال در بيمارستان هاي قائم (عج) و امدادي شهيد كامياب مي باشد. فعاليت در بيمارستان امدادي شهيد كامياب شامل خدمت رساني به بيماران دچار سانحه و تصادفات مي باشد كه بصورت آموزشي و درماني عليرغم درمان بيماران آموزش تخصصي با وجود رزيدنت هاي مقيم انجام مي شود و در بيمارستان قائم (عج) بخش جراحي دهان، فك و صورت به درمان بيماران دچار ناهنجاريهاي فكي و صورتي جراحي هاي ارتوگناتيك و زيبايي و نيز پاتولوژي مي پردازد. در حال حاضر اين گروه داراي رزيدنت در 5 سال تحصيلي مي باشد.

 چشم انداز گروه جراحي دهان، فك و صورت:

ارتقاء سلامت و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مشكلات فك و صورت

افزايش شناخت همكاران پزشك و رشته هاي وابسته به رشته جراحي دهان، فك و صورت

 افزايش دانش و توانايي همكاران دندانپزشك در جهت خدمت رساني بهتر به بيماران

افزايش كيفيت درمان با استفاده از تكنولوژي هاي مدرن آموزشي – درماني

تربيت بهينه دستياران رشته جراحي دهان، فك و صورت جهت درمان مطلوب تر