اعضای هیات علمی

  دکتر برات الله شبان

                             استادیار 

پست الکترونيک :shabanb[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر امین راه پیما

                             دانشیار 

پست الکترونيک :rahpeymaa[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

دکتر رضا شاه اکبری

استادیار 

پست الکترونيک :shahakbarir[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
  دکتر مجید عشق پور

                            استادیار

پست الکترونيک :eshghpourm[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
 

                دکتر مژگان کاظمیان

                           استادیار
پست الکترونيک :KazemianM[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

  دکتر مهدی غلامی

                            استادیار 

پست الکترونيک :gholamimh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
 

                دکتر حامد کرمانی

                       استادیار 

                  پست الکترونيک :

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

  دکتر سهند سمیعی راد

                              استادیار

پست الکترونيک :samieerads[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

CV