اعضای هیات علمی

 

  دکتر مجید عشق پور

                                                      دانشیار

 پست الکترونيک :eshghpourm[at]mums.ac.ir

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی


 

                                دکتر برات الله شبان

                                         استادیار 

                پست الکترونيک :shabanb[at]mums.ac.ir

                         لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
 

دکتر رضا شاه اکبری

دانشیار

پست الکترونيک :shahakbarir[at]mums.ac.ir

                                لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

 

   


دکتر امین راه پیما

                                                  دانشیار 

پست الکترونيک :rahpeymaa[at]mums.ac.ir

  لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

 
 

                                        دکتر سهند سمیعی راد

                                                 استادیار

                        پست الکترونيک :samieerads[at]mums.ac.ir

                                          لینک سوابق آموزشی و پژوهشی     

                                        دکتر مهدی غلامی

                                           استادیار 

                   پست الکترونيک :gholamimh[at]mums.ac.ir

                                  لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
 
 

             

                                دکتر مجید حسینی ابریشمی

                                              استادیار
              پست الکترونيک :HoseiniAbrishamiM[@]mums.ac.ir

                                لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

     

               

دکتر مژگان کاظمیان

 استادیار
پست الکترونيک :KazemianM[at]mums.ac.ir

   لینک سوابق آموزشی و پژوهشی