مدیر گروه

 

 

 

دکتر مجید عشق پور

                          دانشیار گروه جراحی دهان ، فک وصورت

پست الکترونيک :eshghpourm[at]mums.ac.ir