مدیر گروه

  دکتر برات الله شبان

استادیار جراحی دهان و فک وصورت

پست الکترونيک :shabanb[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی